Montag, 23. November 2009

thinking. [#323]

einhundertsechsundsechzig.

[nablopomo 23/30]