Freitag, 26. Oktober 2007

thinking. [#298]

100% clock-wise. [#]